Program stažiranja

AmCham Program stažiranja ima za cilj da pruži mogućnost kvalifikovanim studentima da obave kvalitetnu praksu u kompanijama članicama koje učestvuju u Programu. Program uključuje poslovnu orijentaciju i radno iskustvo za talentovane studente prije sticanja diplome na fakultetu.

AmCham Montenegro je došla na ideju da kreira Program stažiranja kao odgovor na specifičan izazov za poslovanje u Crnoj Gori: nedostatak iskusne i kvalifikovane radne snage. Kako bismo pomogli prevazilaženju ovog problema, Upravni odbor AmCham-a je pokrenuo Program stažiranja 2011. godine. Do 2018. godine, ukupno 140 studenata je uspješno završilo Program stažiranja.

OPIS PROGRAMA

AmCham Montenegro kontinuirano radi na proširenju i razvoju Programa stažiranja kroz povećanje broja pozicija za stažiranje i promovisanje programa u cilju privlačenja što više aplikacija. Takođe, u okviru programa organizujemo radionice i seminare, kako bismo pomogli studentima da se pripreme za proces traženja zaposlenja po završetku studija.

AmCham Montenegro sarađuje sa sva tri vodeća univerziteta u Crnoj Gori u realizaciji ovog programa. Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Mediteran i Univerzitet Donja Gorica su partnerske institucije u realizaciji programa.

Studenti se mogu prijaviti za Program stažiranja podnoseći aplikaciju direktno AmCham kancelariji. Rokovi i procedura podnošenja aplikacije i će biti detaljno predstavljene kada se otvori poziv za sljedeću generaciju polaznika.

Kompanije članice AmCham Montenegro koje učestvuju u Programu stažiranja dodjeljuju kontakt osobu koja će biti zadužena za komunikaciju sa AmCham kancelarijom tokom programa. Kontakt osoba će takođe biti supervizor ili mentor studentu koji bude obavljao praksu u pomenutoj kompaniji.

AmCham potpisuje ugovor o saradnji sa studentima odabranim za učešće u programu, gdje su definisana njihova prava i obaveze. Učesnici Programa će, između ostalog imati sljedeće obaveze:

  • Da provedu prosječno 15 sati tokom radne sedmice u kompaniji gdje budu obavljali praksu.
  • Da poštuju pravila i procedure rada i ponašanja u kompaniji gdje budu obavljali praksu.
  • Da sve informacije koje dobiju tokom prakse tretiraju kao strogo povjerljive.
  • Da izvršavaju povjerene im aktivnosti odgovorno, savjesno i poštujući sve instrukcije dobijene od strane odgovorne osobe u kompaniji.
  • Da poštuju prava ostalih članova Programa stažiranja, kao i prava AmCham Montenegro, prava zaposlenih u AmCham-u i zaposlenih u AmCham kompanijama članicama, sa uzajamnom tolerancijom, bez obzira na njihovu različitost.
  • Da posljednjeg radnog dana u mjesecu dostavljaju mjesečne izvještaje AmCham-u, u vezi sa aktivnostima i vremenom provedenim u kompaniji tokom datog mjeseca.
  • Da posjećuju mjesečne sastanke organizovane od strane AmCham Montenegro, u vezi sa mjesečnom evaluacijom njihovog učešća u Programu.
  • Da popune evaluacioni formular nakon završetka programa.
  • Da učestvuju u drugim programima i aktivnostima organizovanim od strane AmCham Montenegro za učesnike Programa stažiranja, koje su prethodno sa njima dogovorene.

AmCham Montenegro dodjeljuje sertiifikat o uspješnom završetku programa svim učesnicima koji su uspješno ispunili sve zahtjeve Programa.

VAŽNO:

Rok za prijavu kompanija članica za učešće u Programu je četvrtak, 03. maj, 2018. do 16 h. Kompanije članice svoju prijavu mogu popuniti  OVDJE.

Prijave za 2018 AmCham Program stažiranja biće otvorene od 17. maja 2018. godine. 

Pitanja u vezi sa AmCham Programom stažiranja možete postaviti pozivom na tel: +382 20 621 328.