Statut

Statut Američke privredne komore u crnoj gori

Na osnovu člana 12 i 49 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br. 39/11) i člana 7.1 Statuta nevladine organizacije Američka privredna komora u Crnoj Gori, Skupština NVO Američka privredna komora u Crnoj Gori na sjednici od 29.06.2016. godine je usvojila:

1. Naziv, Lokacija, Svrha i Aktivnosti

1.1 Naziv. Naziv organizacije je Američka privredna komora u Crnoj Gori, registrovana kao nevladina organizacija (“Komora”) prema Zakonu o nevladinim organizacijama Crne Gore. Skraćeni naziv Komore je AmCham Montenegro.

1.2 Lokacija. Zvanična adresa Komore je „Rimski trg br. 4/V, 81000 Podgorica, Crna Gora“. Komora će imati kancelariju u Podgorici, Crna Gora i u drugim lokacijama kako to bude odredio Upravni odbor.

1.3 Misija i ciljevi. Unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori u cilju privlačenja većeg broja američkih i drugih stranih investicija.

1.4 Aktivnosti. Aktivnosti Komore će, bez ograničenja, biti sljedeće (“Aktivnosti”):

 • 1.4.1 Predstavljanje, iznošenje i širenje zajedničkih stavova članova u vezi sa pitanjima koja se odnose na bavljenje biznisom u Crnoj Gori;
 • 1.4.2 Razvijanje i održavanje odnosa sa Privrednom komorom Sjedinjenih Američkih Država i drugim privrednim komorama i privrednim organizacijama;
 • 1.4.3 Prikupljanje, stvaranje i širenje informacija koje će pomoći Komori da ostvari cilj;
 • 1.4.4 Organizovanje seminara i druge funkcije koje će pomoći Komori da ostvari cilj
 • 1.4.5 Sastanci sa američkim i crnogorskim zvaničnicima i poslovnim ljudima u cilju zaštite interesa članova;
 • 1.4.6 Uključivanje u druge aktivnosti, bez ograničenja, od kojih se realno očekuje da pomognu Komori da ostvari svoj cilj, a koji su u skladu sa obavezama i ograničenjima relevantnih propisa u Crnoj Gori;
 • 1.4.7 Stremljenje konstruktivnim rješenjima trgovinskih i ekonomskih problema koji se tiču američko-crnogorskih poslovnih odnosa;
  Osim navedenih aktivnosti Komora će se baviti i sljedećim aktivnostima:
  5814 Izdavanje časopisa i drugih izdanja
  5621 Ketering
  5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
  8230 Organizovanje okupljanja i trgovinskih misija
  7311 Djelatnost reklamnih agencija
  7312 Medijsko predstavljanje.

1.5 Princip neraspodjele. Komora će primarno biti finansirana putem članarina i drugih aktivnosti suštinski povezanih sa njenim ciljem. Ni jedan dio aktive ili neto zarade Komore neće biti korišćen ili dat službeniku, članu Upravnog odbora, članu Komore, zaposlenom ili pojedincu. Nijedna osoba neće primiti ili imati pravo da primi ikakavu finansijsku dobit bilo koje vrste izuzev u obliku razumne kompenzacije za učinjene usluge ili kao naknadu za troškove napravljene u ime Komore. Nikakve subvencije ili doprinosi neće biti primljeni od bilo kog Vladinog ili bilo kog drugog izvora koji bi spriječili AmCham Montenegro u ostvarivanju svojih ciljeva kao što je navedeno ovim Statutom.

1.6 Rad Komore je javan. Javnost rada se ostvaruje putem saopštenja za javnost, objavljivanjem godišnjeg finansijskog izvještaja i drugih podataka od značaja za rad na internet stranici nevladine organizacije.

1.7 Komora je osnovana na neodređeno vrijeme.

2. Članovi

2.1 Članovi. Članovi mogu biti kompanije: (patron članovi, korporativni članovi, biznis članovi, nerezidentni članovi), individualni članovi, neprofitni članovi, diplomate i počasni članovi. Članovi kompanije, individualni članovi i neprofitni članovi, koji svoje obaveze prema Komori izmiruju na vrijeme, imaju pravo da prisustvuju i glasaju na svim sjednicama Generalne skupštine. Članovi bez prava glasa nemaju pravo da glasaju ni na jednoj sjednici Generalne skupštine ali mogu glasati na sastancima komiteta i mogu predsjedavati komitetima. Članovi bez prava glasa su nerezidenti članovi, diplomate i počasni članovi. Specifična politika članstva će biti razvijena od strane izvršne kancelarije i odobrena na Upravnom odboru u cilju regulisanja pitanja članstva. Politika članstva će uključiti opis i kriterijume za svaku kategoriju članstva, u skladu sa ovim Statutom.

2.2 Članovi-Kompanije. Sljedeći tipovi društava mogu biti ovakvi članovi:

 • 2.2.1 Entiteti konsituisani ili organizovani prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država ili bilo koje države Sjedinjenih Američkih Država, uključujući, bez ograničnja, korporacije, društva sa ograničnom odgovornošću, fondove, partnerstva, partnerstva sa ograničenim odgovornošću, preduzetnike, zajednička ulaganja, asocijacije, ili druge organizacije (od kojih je svaka “Američka kompanija”) sa akreditovanom kancelarijom u Crnoj Gori;
 • 2.2.2 Američke kompanije koje su u procesu registracije u Crnoj Gori;
 • 2.2.3 Američke kompanije sa potraživanjima i investicionim kapitalom u Crnoj Gori;
 • 2.2.4 Crnogorska pravna lica kod kojih američka kompanija ili američki građanin imaju potraživanja, investicije ili akcije;
 • 2.2.5 Entiteti koji posluju kao agenti ili na neki drugi način zastupaju američke kompanije;
 • 2.2.6 Pravna lica (kompanije ili fizička lica) iz bilo koje države sa značajnim poslovnim interesima u Sjedinjenim Državama ili u Crnoj Gori;
 • 2.2.7 Crnogorska pravna lica; i
 • 2.2.8 Nerezidentna pravna lica bez lokalne registracije koja nemaju potraživanja ili investicije u akcije u Crnoj Gori, mogu takođe biti članovi klasifikovani kao “nerezidentni članovi” za potrebe glasanja i članarina i nadoknada.

2.3 Individualni članovi. Sljedeći pojedinci mogu biti individualni članovi:

 • 2.3.1 Bilo koji američki građanin sa potraživanjima ili akcijama u Crnoj Gori koji nije partner u nekoj kompaniji koja bi se mogla klasifikovati kao korporativni član;
 • 2.3.2. Bilo koji građanin Crne Gore;

2.4 Neprofitni članovi. Neprofitne i nevladine organizacije (NVO), uključujući bilo kojeg pojedinca koji djeluje kao agent, ili na neki drugi način zastupa američku kompaniju ili neprofitne organizacije organizovane od strane SAD-a opisana i izuzeta pod sekcijom 501 (c) Kodeksa, u državi Crnoj Gori, a koje se nijesu mogle kvalifikovati kao korporativni član.

2.5 Počasni članovi. Upravni odbor može, po sopstvenom nahođenju, odrediti entitete i pojedince kao počasne članove.

 • 2.5.1 Počasni članovi određuju se putem anonimnog glasanja Upravnog odbora.
 • 2.5.2 Počasni članovi ne mogu zauzeti izbornu poziciju i nijesu ovlašćeni da glasaju na sjednicama Generalne skupštine Komore.
 • 2.5.3 Počasni članovi ne plaćaju godišnju članarinu.
 • 2.5.4 Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori će biti počasni predsjednik Komore. Dodatno, rukovodilac ekonomskog sektora u Ambasadi SAD-a kao i viši ekonomski savjetnik odgovoran za Crnu Goru smatraju se počasnim članovima Američke privredne komore u Crnoj Gori i služiće u Upravnom odboru Komore bez prava glasa.

2.6 Diplomate. Osobe koje imaju diplomatske funkcije i koje su akreditovane kao diplomate od strane Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Već navedene odredbe o počasnim članovima odnose se i na diplomate.

2.7 Ostali. Bilo koja druga vrsta članova za koje Upravni odbor većinskim glasanjem odluči da mogu biti članovi AmCham Montenegro.

2.8 Aktivnosti članova. Upravni odbor može, po sopstvenom nahođenju, odrediti koja kategorija ili kategorije članstva navedenih u sekcijama 2.2 do 2.7 mogu biti pozvani da prisustvuju određenim aktivnostima ili događajima Komore.

2.9 Članarine i nadoknade. Upravni odbor predlaže članarine i nadoknade koje će se plaćati za članstvo i koje će biti revidirane na kraju svake kalendarske godine. Generalna skupština većinskim glasom odlučuje o tome da li da prihvati predloge Upravnog odbora. Sve prikupljene članarine i nadoknade biće korišćene za podmirenje troškova Komore. Članarine i nadoknade mogu varirati u zavisnosti od tipa i veličine člana. Članarine i nadoknade neće biti refundirane bilo kom članu čije je članstvo prestalo. Član će ostati odgovoran za bilo koju neizmirenu obavezu prema Komori. Članarine za svaku kalendarsku godinu za svakog postojećeg člana dospjevaju za plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture.

Članarine za pravna lica koja u toku godine postanu članovi AmCham Montenegro biće izračunata proporcionalno ostatku godine u trenutku kada je članstvo započeo. Dakle, za svaki započeti mjesec članstva u AmCham Montenegro, novi član će plaćati 1/12 iznosa godišnje članarine.

2.10 Prijem u članstvo: Da bi postao član, kandidat mora podnijeti aplikaciju, čiju formu će odobriti izvršna kancelarija. Upravni odbor mora pregledati aplikaciju prema pravilima politike članstva, i većinom glasova odlučiti da li da primi tog kandidata u članstvo. Nije potrebno navesti razlog donošenja odluke. Žalba na ovakvu odluku može biti podnijeta Generalnoj skupštini, koja može poništiti odluku Upravnog odbora sa 75% glasova od prisutnih članova koji su glasali na toj Generalnoj skupštini. Svi kandidati odobreni od strane AmCham-a biće informisani pismenim putem o odluci Upravnog odbora. Kada je priznata kao član, svaka kompanija će primiti fakturu za godišnju članarinu koja dospijeva za plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja fakture. Članstvo će se smatrati važećim i počeće od dana plaćanja dospjele fakture.

2.11 Prestanak članstva. Članstvo se može prekinuti okončanjem, dobrovoljnom ostavkom ili isključenjem.

 • 2.11.1 Okončanje.
  • 2.11.1.1 Članstvo će biti okončano ukoliko se članovi više ne kvalifikuju za članstvo shodno sekcijama 2.2-2.7.
  • 2.11.1.2 Članstvo pravnih lica će biti okončano ukoliko član izgubi status pravnog lica.
  • 2.11.1.3 Članstvo individualnih članova će biti okončano njihovom smrću.

 • 2.11.2 Dobrovoljna ostavka.
  • 2.11.2.1 Članovi mogu dobrovoljno odustati od članstva podnoseći pismo ostavke Upravnom odboru ili izvšnom direktoru. Ostavka će postati efektivna odmah nakon prijema obavještenja. Proporcionalno refundiranje bilo koje članarine koja je već plaćena nije moguće.

 • 2.11.3 Isključenje.
  • 2.11.3.1 Upravni odbor može isključiti člana ukoliko zaostaje s plaćanjem članarine ili bilo koje druge nadoknade duže od tri mjeseca. Odgovornost za neplaćenu članarinu ne prestaje isključenjem. Isključenje člana zbog neplaćanja nadoknade postaje efektivno nakon pismenog obavještenja svih članova. Isključenje pod ovim okolnostima ne mora pratiti procedure opisane u sekciji 2.11.3.2.
  • 2.11.3.2 Komora može isključiti nekog člana zbog zanemarivanja svojih obaveza, zbog nečasnog ponašanja, ili zbog toga što se nastavljeno članstvo smatra škodljivim za Komoru. Takva isključenja trebaju nastupiti nakon preporuka od strane Upravnog odbora.

 • 2.11.4 Prava i obaveze članova
  • 2.11.4.1 Svi članovi AmCham-a koji su izmirili obaveze prema Komori imaju pravo da prisustvuju i glasaju na Generalnoj skuštini AmCham-a.
  • 2.11.4.2 Na pismeni zahtjev, član može da dobije pismo od od Izvršnog direktora koje potvrđuje da je član izmirio obaveze prema AmCham-u.
  • 2.11.4.3 Članovi Američke privredne komore imaju pravo na sve koristi koje proizilaze iz aktivnosti Američke privredne komore, kako je navedeno u članu 1.4 ovog Statuta.
  • 2.11.4.4 Članovi Američke privredne komore dužni su da blagovremeno plaćaju članarinu i da postupaju u skladu sa ovim Statutom i politikama AmCham-a.

3. Generalna skupština

3.1 Izborno tijelo. Generalna skupština Komore sastoji se od članova koji imaju pravo glasa. Predsjednik Upravnog odbora je i predsjedavajući Generalne skupštine.

3.2 Sjednica. Sjednica Generalne skupštine će biti održana najmanje jednom godišnje, u bilo kom vremenu određenom većinom glasova Generalne skupštine, većinom glasova Upravnog odbora ili od strane predsjednika.

3.3 Ovlašćenje. Generalna skupština ima sljedeća ovlašćenja:

 • 3.3.1 Bira članove Upravnog odbora;
 • 3.3.2 Pregleda i odobrava godišnji finansijski izvještaj;
 • 3.3.3 Vrši izmjene i dopune Statuta AmCham-a;
 • 3.3.4 Likvidira Komoru;
 • 3.3.5 Ostala ovlašćenja predviđena zakonom.

3.4 Obavještenje. Obavještenje o svakoj sjednici Generalne skupštine će biti dostavljeno svakom članu sa pravom glasa najkasnije u roku od pet (5) radnih dana prije održavanja sjednice. Obavještenje treba da sadrži datum, vrijeme, lokaciju i agendu za sjednicu Generalne skupštine.

3.5 Prisustvo sjednici Generalne skupštne. Svakom pojedinačnom članu i jednom (1) predstavniku svakog neprofitnog člana biće dozvoljeno da prisustvuje svakoj sjednici Generalne skupštine. Svaki korporativni član može da odredi do tri (3) predstavnika (od kojih je svaki “korporativni predstavnik”) koji će prisustvovati sjednici.

3.6 Glasanje na sjednici Generalne skupštine. Glasanje će biti organizovano na sljedeći način:

 • Svaki patron član ima 4 glasa
 • Svaki korporativni član ima 3 glasa;
 • Svaki biznis član ima 2 glasa;
 • Svaki pojedinačni član ima 1 glas;
 • Svaki NVO član ima 1 glas;
 • Nerezidenti član nema pravo glasa;

Svaki korporativni član, biznis član, neprofitni član i pojedinačni član (svaki “sa pravom glasa”) sa izmirenim obavezama ima pravo da glasa u skladu sa strukturom glasanja opisanom iznad. Odluke se donose od strane Generalne skupšine većinom glasova, osim ako ovim Statutom nije drugačije naznačeno. Članovi sa pravom glasa imaju pravo da glasaju na sjednicama lično ili preko predstavnika opunomoćenog putem dokumenta potpisanog i ovjerenog od strane člana ili ovlašćenog advokata.

3.7 Kvorum za sjednicu Generalne skupštine. Pedeset procenata (50%) članova sa pravom glasa, lično prisutnih ili putem njihovih punomoćnika, konstituišu kvorum za sve svrhe osim ako je drugačije predviđeno Zakonom. Ukoliko je broj prisutnih manji od potrebnog kvoruma, sjednica će biti odložena i ponovo zakazana u roku od devet (9) dana od dana kada je sjednica odložena. Na narednom zasijedanju zahtjevani kvorum če biti smanjen na trideset procenata (30%) članova sa pravom glasa.

3.8 Neriješeno glasanje: Predsjedavajući (predsjednik, potpredsjednik, itd.) ima odlučujući glas u slučaju neriješenog glasanja.

3.9 Vanredna zasijedanja. Vanredna zasijedanja sazivaju se na isti način kao godišnja Skupština od strane predsjednika ili odlukom Upravnog odbora. Vanredna zasijedanja Skupštine mogu biti sazvana pisanim zahtjevom najmanje deset (10) članova upućenog Upravnom odboru, pod uslovom da se u roku od sedam dana prije održavanja sastanka materijali i pitanja koja će biti diskutovana pošalju svim članicama od strane izvršnog direktora. Ukoliko predsjednik ili izvršni direktor propuste da sazovu sjednicu po osnovu pomenutog zahtjeva, sjednica može biti sazvana od strane samih članova pismenim putem svim članovima. Na vanrednoj sjednici neće biti uzeto u razmatranje nijedno drugo pitanje osim onog opisanog u obavještenju.

3.10 Elektronska zasijedanja. Elektronska zasijedanja se sazivaju na isti način kao i redovna godišnja i vanredna zasijedanja. Svi članovi će biti obaviješteni o dnevnom redu zasijedanja, a svi materijali za glasanje će im biti dostavljeni prije početka glasanja. Članovi imaju rok od pet (5) radnih dana da glasaju o određenom pitanju koje je predmet elektronskog zasijedanja.

3.11 Zapisnik. Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

 • mjesto i dan održavanja,
 • dnevni red,
 • imena prisutnih članova,
 • ime predsjedavajućeg,
 • ime zapisničara,
 • tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja,
 • rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda
 • konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka,
 • izdvojeno mišljenje članova,
 • vrijeme završetka.

Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik. Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine. Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar. Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i zapisničar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara. Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

Član 4: Upravni odbor

4.1 Izborno tijelo. Upravni odbor Komore (“Upravni odbor”) sastoji se od sedam (7) članova ili nekog drugog broja članova kako s vremena na vrijeme bude predviđeno ovim Statutom (od kojih je svaki “Član Upravnog odbora”). Članovi Upravnog odbora će biti birani jednom godišnje na sjednici Generalne skupštine na period ili od jedne (1) ili dvije (2) godine (odnosno do izbora njihovih sljedbenika). Tačna dužina mandata svakog člana Upravnog odbora biće definisana od strane Upravnog odbora na prvom sastanku Upravnog odbora nakon godišnje sjednice Generalne skupštine. Pri tome, mandati i njihova dužina moraju biti raspoređeni u cilju obezbjeđivanja kontinuiteta znanja i iskustva. Mandati Upravnog odbora počinju odmah nakon izbora.

4.2. Članovi Upravnog odbora. Član Upravnog odbora može biti: (a) pojedinac koji je zaposlen, službenik, direktor ili vlasnik korporativnog ili biznis člana (“Predstavnik člana”) ili (b) individualni član. Samo jedan predstavnik pojedinačnog člana Komore može biti član Upravnog odbora. Samo članovi sa pravom glasa mogu biti nominovani i izabrani da služe na Upravnom odboru. NVO članovi ili nerezidentni članovi ne mogu imati predstavnika koji će služiti na Upravnom odboru AmCham Montenegro.

 • 4.2.1 Komora može imati predsjednika koji nije državljanin Sjedinjenih Američkih Država sve dok je potpredsjednik američki državljanin, ili ako je predsjednik korporativni predstavnik kompanije iz SAD-a.
 • 4.2.2 Komora može imati većinu članova Upravnog odbora koji nijesu državljani SAD-a sve dok se većina Upravnog odbora sastoji od predstavnika kompanija iz SAD-a.
 • 4.2.3 AmCham ne mora istovremeno na poziciji predsjednika i potpredsjednika da ima državljane SAD-a sve dok god poziciju predsjednika svake druge godine naizmenično preuzima državljanin SAD-a i osoba koja to nije,
 • 4.2.4 AmCham može imati osobe koje nijesu državljani SAD-a istovremeno i na poziciji predsjednika i potpredsjednika dok god je jedna od tih osoba predstavnik američke kompanije, kao i da je Upravni odbor unaprijed odobrio njihove nominacije.

4.3 Sastanak. Sastanak Upravnog odbora (“Sastanak Upravnog odbora”) biće održan jednom mjesečno, ili kako to drugačije bude odredio Upravni odbor.

 • 4.3.1 Sastanak će biti sazvan od strane predsjednika Upravnog odbora, dajući pismeno obavještenje u skladu sa članom 4.9 Statuta. Bilo koja tri člana Upravnog odbora mogu da odluče da sazovu sastanak, i u tom slučaju je neophodno da pismenim putem, u skladu sa članom 4.9 Statuta, obavjeste ostale članove Upravnog odbora.
 • 4.3.2 Izuzetno od prethodnog stava sastanak Upravnog odbora može biti održan i elektronskim putem. Elektronsku sjednicu može sazvati samo Predsjednik Komore, ili u njegovom odsustvu Potpredsjenik Komore, i to bez najave. Pri tome, članovi Upravnog odbora imaju rok od tri (3) radna dana da glasaju o određenom pitanju koje je predmet elektronskog zasijedanja.
 • 4.3.3 Članovi Upravnog odbora koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju redovnom sastanku Upravnog odbora, neophodno je u pismu upućenom Izvršnom direktoru i dostavljenom prije održavanja sastanka Upravnog odbora, obrazlože razloge svog odsustva. U skladu sa odredbom člana 4.4.6 ovog Statuta, ukoliko je jedan od članova Upravnog odbora odsutan sa tri redovno zakazana sastanaka zbog razloga koje Upravni odbor ne bude smatrao opravdanim , ostavka člana Upravnog odbora će se smatrati predloženom i prihvaćenom od strane Skupštine AmCham-a.

4.4 Smjena članova Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora će prestati da obavljaju funkciju u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

 • 4.4.1 Isteka njegovog/njenog mandata;
 • 4.4.2 Ukoliko predstavnik člana prestane da se kvalifikuje kao takav u skladu sa Članom 4.2;
 • 4.4.3 Ukoliko pojedinačni član okonča članstvo u AmCham Montenegro;
 • 4.4.4 Ukoliko Upravni odbor pismenim i tajnim glasanjem većinski odluči da ga/je ukloni zbog konflikta interesa, neetičkog ili drugog neprikladnog ponašanja. Ovakva odluka mora biti poslata Generalnoj skupštini od strane Upravnog odbora na odobrenje. Generalna skupština odluku donosi sa 60% glasova prisutnih članova.
 • 4.4.5 Ukoliko Generalna skupština prostom većinom izglasa smjenu člana; ili
 • 4.4.6 Ukoliko on/ona izostane sa tri ili više sastanaka tokom jedne godine.

4.5 Ovlašćenje. Upravni odbor je ovlašćen da odlučuje o pitanjima koja nijesu isključivo u nadležnosti Generalne skupštine, uključujući, bez ograničenja, sljedeće:

 • 4.5.1 Određivanje plata i bonusa za sve zaposlene u Komori (ukoliko ih ima);
 • 4.5.2 Pregledanje i odobravanje godišnjeg izvještaja na kraju svake fiskalne godine;
 • 4.5.3 Izbor revizora;
 • 4.5.4 Nadzor nad programima Komore;
 • 4.5.5 Imenovanje i otpuštanje izvršnog direktora kao i nadgledanje njegovog/njenog rada;
 • 4.5.6 Isključivanje članova iz članstva;

4.6 Komiteti i radne grupe. Upravni odbor može, većinom glasova, osnovati komitete i radne grupe kako bi pomogli Upravnom odboru u sprovođenju ciljeva i aktivnosti Komore. Upravni odbor može delegirati komitetima ili radnim grupama bilo kakve dužnosti ili ovlašćenja koje smatra adekvatnim.

 • 4.6.1 Radne grupe. Svrha osnivanja radnih grupa je da se identifikuju pitanja od zajedničkog interesa i predlože rješenja koja će od strane Komore biti predstavljena donosiocima odluka u Crnoj Gori.
 • 4.6.2 Inicijalni mandat. Inicijalni mandat radnih grupa trajaće jednu (1) godinu, osim ukoliko Upravni odbor ne odluči da skrati mandat. O produžetku mandata odlučuje Upravni odbor na godišnjem nivou.
 • 4.7 Izbor Predsjednika, Popredsjednika i Blagajnika. Predsjednik, Popredsjednik i Blagajnik će biti birani na prvom sastanku Upravnog odbora nakon godišnje sjednice Generalne skupštine. Svaki član Upravnog odbora će zadržati mandat sve dok njegov sljedbenik ne bude pravovremeno izabran, do njene/njegove smrti ili otkaza, ili njene/njegove smjene na način predviđen Statutom. Potpredsjednik će zamijeniti bilo koju funkciju Predsjednika ukoliko je to potrebno. Upravni odbor može popuniti upražnjeno mjesto bilo kog službenika u bilo koje vrijeme. Upravni odbor može imenovati druge službenike ukoliko utvrdi da je to neophodno. Oni će dobiti mandat na određeni period i izvršavati obaveze koje odredi Upravni odbor. Pojedinac može služiti maksimalno dva uzastopna mandata u Upravnom odboru. Nadoknada službenicima, ukoliko postoji, biće utvrđena s vremena na vrijeme od strane Upravnog odbora pri čemu istamora biti odobrena većinom glasova na Generalnoj skupštini. Predsjednik, Popredsjednik i Blagajnik će deponovati svoje potpise u banku (e) u cilju vršenja plaćanja.

  • 4.7.1 Predsjednik. Predsjednik Komore (“Predsjednik”) će nadgledati poslove i interese Komore i predstavljaće Komoru u spoljnim odnosima. Predsjednik će predsjedavati svim sjednicama Generalne skupštine Komore i sastancima Upravnog odbora. Predsjednik će, uz odobrenje Upravnog odbora, odrediti savjetnike i osoblje. Predsjednik Upravnog odbora predsjedava Komorom i Generalnom skupštinom.
  • 4.7.2 Potpredsjednik. Potpredsjednik Komore (“Potpredsjednik”) vršiće sve obaveze predsjednika kada predsjednik nije u mogućnosti da ih izvrši i zauzeti mjesto predsjednika ukoliko ono bude upražnjeno iz bilo kog razloga. Potpredsjednik Upravnog odbora je takođe potpredsjednik Komore.
  • 4.7.3 Blagajnik/sekretar. Blagajnik/sekretar Komore će nadgledati upravljanje novcem ostvarenog preko Komore u skladu sa bankarskim i računovodstvenim procedurama usvojenim od strane Upravnog odbora. Blagajnik će prezentovati polugodišnje finansijske izvještaje Upravnom odboru ili povremeno, na zahtjev Upravnog odbora. Revizor (“Revizor”) izabran od strane Upravnog odbora može obaviti reviziju godišnih računa. Blagajnik/sekretar Komore treba da čuva kompletnu arhivu zapisnika sa sjednica Generalne skupšine i sastanaka Upravnog odbora. Blagajnik/sekretar će biti odgovoran za svu evidenciju o Komori osim finansijske evidencije, i biće odgovoran za svu korespondenciju Komore, i uključen je u koordinaciju programa Komore.
  • 4.7.4 Članovi Upravnog odbora bez portfelja. Članovi Upravnog odbora bez portfelja će raditi sa ostalim članovima Upravnog odbora u cilju obezbjeđivanja efikasnog rada Komore. Članovi Upravnog odbora bez portfelja će biti birani na prvom sastanku Upravnog odbora nakon godišnje sjednice Generalne skupštine.
  • 4.7.5 Smjena. Upravni odbor može predložiti Generalnoj skupštini da većinskim glasanjem smijene bilo kod službenika izabranog ili postavljenog od strane Upravnog odbora ili od strane članova Komore. Upravni odbor mora dati razlog, kao što je zloupotreba ovlašćenja, ponašanje štetno po Komoru ili nepravovremeno ispunjenje obaveza prema Statutu. Isto važi i za bilo kog člana komiteta. U međuvremenu će član Upravnog odbora biti suspendovan.
  • 4.7.6 Dužnosti službenika mogu biti delegirane. U slučaju odsustva ili nemogućnosti bilo kog službenika da obavlja svoje dužnosti, Upravni odbor može za to vrijeme delegirati ovlašćenja i dužnosti tog službenika bilo kom drugom službeniku ili članu Upravnog odbora.
  • 4.7.7 Biranje Upravnog odbora
   • 4.7.7.1 Pojedinci će biti birani na pozicije u Upravnom odboru prostom većinom prisutnih glasova pismenim ili elektronskim tajnim glasanjem na sjednici Generalne skupštine osim ukoliko to nije drugačije predviđeno ovim Statutom.
   • 4.7.7.2 Imenovani Upravni odbor biraće se sa liste nominovanih kandidata. Imenovani član Upravnog odbora će biti onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova.
   • 4.7.7.3 Ukoliko rezulatati glasanja za poziciju člana Upravnog odbora budu neriješeni nakon prve runde glasanja, tada će ponovljeno glasanje uključiti samo one kandidate čiji su glasovi izjednačeni. Ukoliko kandidati i u drugom krugu dobiju jednak broj glasova, tada će predsjedavajući odlučiti koji kandidat će biti izabran.

  4.8 Lokacija sastanaka Upravnog odbora i knjige. Upravni odbor će učiniti dostupnom sve izvještaje sa svakog sastanka Upravnog odbora članovima Generalne skupštine. Izvještaji moraju sadržati spisak svakog glasača i svaku odluku koja je donijeta tokom tog sastanka Upravnog odbora.

  4.9 Obavještenje. Obavještenje o svakom sastanku Upravnog odbora mora biti dostavljeno svakom članu Upravnog odbora najkasnije dva (2) radna dana prije dana kada je predviđeno da sastanak bude održan. Obavještenje mora sadržati datum, vrijeme, lokaciju i agendu sastanka Upravnog odbora.

  4.10 Glasanje. Svaki član Upravnog odbora ima pravo na jedan glas. Svaki član Upravnog odbora će glasati u skladu sa svojim individualnim preferencijama, ne kao predstavnik kompanije članice Komore. Odluku će donijeti Upravni odbor Komore većinom glasova osim ako nije drugačije predviđeno ovim Statutom. Članovi Upravnog odbora imaju pravo da glasaju na sjednicama lično ili preko svojih predstavnika ovlašćenih pismenim putem i potpisanih od strane članova Upravnog odbora ili njegovog/njenog pravovremeno ovlašćenog advokata. Zamjenik koji je ovlašćen može biti isključivo drugi član Upravnog odbora.

  4.11 Kvorum. Većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora čini kvorum za sve svrhe osim ako nije drugačije predviđeno Zakonom. Ukoliko je prisutan manji broj članova od definisanog kvoruma u vrijeme kada se sastanak saziva, sastanak će biti odložen i ponovo zakazan prostom većinom glasova članova Upravnog odbora koji prisustvuju sastanku koji se odlaže.

  4.12 Telefonska konferencija umjesto kvoruma. Upravni odbor može učestvovati na sastanku Upravnog odbora putem telefona ili nekog sličnog uređaja, ukoliko sve osobe koje učestvuju na sastanku mogu čuti i razumjeti jedna drugu.

  4.13 Upražnjena mjesta. Bilo koje upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, bilo kao rezultat smrti, ostavke, smjene, odlukom o povećanju broja članova Upravnog odbora ili iz bilo kog drugog razloga, može, po odluci Upravnog odbora (1) biti popunjeno većinskim glasanjem ostatka članova Upravnog odbora, (2) biti popunjeno većinskim glasanjem članova Komore, ili (3) biti ostavljeno kao slobodno do sljedeće sjednice Generalne skupštine, ukoliko preostali broj članova Upravnog odbora konstituiše kvorum.

  4.14 Saglasnost umjesto sastanka članova. Bilo koja zahtjevana ili odobrena aktivnost na bilo kom sastanku Upravnog odbora može biti preuzeta bez dodatnog sastanka ukoliko postoji pismena saglasnost potpisana od strane većine članova prije nego što je aktivnost preduzeta

  4.15 Pravilo o nesticanju profita i ne ulaska u konflikt Članovi Upravnog odbora AmCham u svakom trenutku moraju biti lojalni Komori. Obaveza lojalnosti podrazumijeva da članovi Upravnog odbora moraju striktno izbjegavati konflikt interesa. Članovi Upravnog odbora ne mogu ostvariti bilo kakav profit po osnovu njihove veze sa Komorom. Ukoliko do toga dođe, organizaciji moraju odgovarati za ostvareni profit. Članovi Upravnog odbora sebe ne smiju staviti u poziciju u kojoj njihove obaveze kao članova Upravnog odbora dolaze u konflikt sa njihovim interesima ili njihovim obavezama prema drugim stranama.

  4.16 Obaveza lojalnosti. Članovi Upravnog odbora će djelovati iskreno i u dobroj volji u odnosu na ono što smatraju najboljim interesom Komore.

  5. Zaposleni

  5.1 Komora će zaposliti osoblje u skladu sa potrebama organizacije. Pozicije će biti kreirane u okviru Komore i Upravni odbor će odlučivati o zaradama zaposlenih. Pozicije zaposlenih će biti popunjavane prema kvalifikacijama, baziranim na odobrenju od strane Upravnog odbora. Komora pruža jednake šanse za zaposlenje svima i ne diskriminiše pri zapošljavanju zbog rase, boje, religije, pola, nacionalnosti, godina ili hendikepa.
  • 5.1.1 Komora će imati izvršnog direktora. Izvršni direktor je odgovoran za upravljanje Komorom, izvještava Upravni odbor o aktivnostima Komore i prisustvuje sjednicama Upravnog odbora kao član bez prava glasa.

  5.2 Izvršni direktor – Lice ovlašćeno za zastupanje

  Lice ovlašćeno za zastupanje se bira odlukom Upravnog odbora na period do 5 godina. Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju izvršnog direktora Komore. Izvršni direktor ima pravo reizbora nakon isteka mandata.

  5.3 Ovlašćenja lica ovlašćenog za zastupanje su definisane, ali ne i ograničene na sljedeće:

  • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u ime i za račun Komore;
  • odgovara za zakonitost rada;
  • vodi poslove udruženja saglasno odlukama Upravnog odbora i Generalne skupštine;
  • podnosi Upravnom odboru predlog godišnjeg finansijskog izvještaja;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Komore.

  5.4 Odgovornost lica ovlašćenog za zastupanje

  Lice ovlašeno za zastupanje odgovara za svoj rad Upravnom odboru i Generalnoj skupštini i periodično im podnosi izvještaje o radu. Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, lice ovlašćeno za zastupanje je dužno podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

  5.5. Razriješenje lica ovlašćenog za zastupanje

  Izvršni direktor može biti razriješen funkcije u sljedećim slučajevima:

  • Ako postoje gubici u poslovanju Komore
  • Ako svojim nesavjesnim ili nestručnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese štetu Komori ili ako je usled toga mogla nastati šteta.
  • Zbog nesposobnosti da organizuje i vodi povjerene mu poslove i poslove iz svog djelokruga.

  O razriješenju izvršnog direktora odlučuje Upravni odbor Komore. Odluka Upravnog odbora o razrješenju izvršnog direktora je konačna.

  6. Revizori

  6.1 Revizor će biti izabran od strane Upravnog odbora Komore na period ne duži od tri godine. Član ili zaposleni revizora ne može služiti kao službenik Komore. Revizor može pogledati račune Komore, revidirati finansijske izvještaje Komore i izvijestiti pismenim putem o tome Upravni odbor i Generalnu skupštinu.

  7. Amadmani

  7.1 Na ovaj Statut mogu biti dodati amandmani, može biti prepravljen ili ukinut amandman na bilo kojoj sjednici Generalne skupštine prema zakonima države Crne Gore.

  8. Likvidacija

  8.1 Dobrovoljna likvidacija Komore će se desiti samo izglasavanjem dvotrećinske (2/3) većine na sjednici Generalne skupštine. Ukoliko je Komora dobrovoljno likvidirana, sva imovina Komore će biti predata neprofitnoj organizaciji koja zastupa interese slične Komorinim. Generalna skupština Komore donosi odluku o izboru te organizacije.

  9. Finansijska Struktura i aktiva

  9.1 Aktiva Komore biće sastavljena od prihoda od članarina, kotizacija prikupljenih na poslovnim događajima, organizovanja seminara i predavanja, publikacija koja su dozvoljene Zakonom, i iz drugih prihoda u skladu sa Zakonom.

  9.2 Bilo koji profit koji Komora može proizvesti biće isključivo korišten za ispunjavanje cilja Komore i neće biti podijeljen članovima.

  9.3. Računi. Račune će čuvati Upravni odbor ili osoba koju Upravni odbor imenuje, a koji se odnose na novac koji je primljen ili utrošen od strane Komore i koji se odnosi na aktivu i pasivu. Jednom godišnje mogu se pregledati računi Komore i ispravnost bilansa od strane jednog ili više revizora prema međunarodnim računovodstvenim standardima. Završni račun će biti prezentovan članovima na Generalnoj skupštini.

  10. Ostalo

  10.1 Fiskalna godina. Fiskalna godina Komore završava se 31. decembra svake godine.

  10.2 Obavještenja. Kada god se traži obavještenje, prema Statutu, ono treba biti dostavljeno putem mail-a, kurira, faksa ili telefona. Od bilo kog obavještenja koje se zahtjeva, prema Statutu, može se odustati od strane osobe ovlašćene za to.

  10.3 Korporativni pečat. Oblik korporativnog pečata usvaja Upravni odbor. Pečat organizacije je ovalnog oblika po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv – „Američka privredna komora u Crnoj Gori Podgorica“, a ispod toga naziv na engleskom jeziku – „Amercian Chamber of Commerce in Montenegro“. U sredini pečata se nalazi skraćeni naziv – „AmCham Montenegro“.

  10.4 Privredni papir. Svi čekovi, fakture ili nalozi za isplatu novca treba da budu potpisani od strane službenika kojeg je postavio Upravni odbor.

  10.5 Predstavljanje Komore

  • 10.5.1 U slučaju plaćanja, preuzimanja obaveza ili zaključivanja ugovora za Komoru u bilo kom iznosu većem od 3.000,00€, zahtjevaju se dva potpisa predstavnika Komore, od kojih bar jedan mora biti potpis Predsjenika, Potpredsjednika ili Blagajnika Komore.

  10.6 Radni jezik Komore je engleski.

  10.7 Ovaj statut stupa na snagu danom registracije. Danom stupanja na snagu ovog Statuta, Statut Komore od dana 08.07.2015. godine, stavlja se van snage.


  Predsjednik Generalne Skupštine
  Katarina Bulatović