AmCham Tim

Marko-Mirocevic

Marko Miročević

Izvršni direktor

Gdin Marko Miročević je imenovan za izvršnog direktora AmCham Montenegro u aprilu 2016. Godine. On rukovodi AmCham aktivnostima, nadgleda rad AmCham komiteta i radnih grupa, predstavlja AmCham u javnosti i medijima, uspostavlja i razvija snažne odnoose sa svim potencijalnim partnerima koji dijele AmCham misiju, viziju i vrijednosti.

Gdin Miročević je doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.


Jelena Krivokapić

Menadžer za događaje i administraciju

Jelena Krivokapić se pridružila timu AmCham Montenegro u maju 2009. godine. Ona je odgovorna za realizaciju svih AmCham događaja koji se tiču politike, umrežavanja i društveno odgovornog poslovanja, kao i za planiranje i realizaciju AmCham Programa stažiranja. Ona usko sarađuje sa računovodstvenom agencijom i odgovorna je za pripremu svih faktura, praćenje potraživanja po osnovu članstva i asistira u kreiranju i realizaciji godišnjeg budžeta zajedno sa izvršnim direktorom. Takođe, ona održava i nadgleda dnevno fukncionisanje AmCham kancelarije.

Diplomirala je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Preduzetništvo i preduzetničke finansije, u okviru Univerziteta Crne Gore.


Ana-Marija Kaluđerović

Menadžer za politike

Ana-Marija Kaluđerović se pridružila AmCham timu u avgustu 2017. godine, kao menadžer za politike. Odgovorna je za koordinaciju rada AmCham komiteta, kao i za podršku radnim grupama prilikom izrade pozicionih dokumenata kojima se definišu stavovi AmCham-a u odnosu teme kojima se uređuje funkcionisanje biznis zajednice.

Diplomirala je pravne nauke na Pravnom fakultetu, Univerzitet Crne Gore.


Aleksandra Stanković

Menadžer za komunikacije

Gđa Aleksandra Stanković se pridružila timu AmCham Montenegro u novembru 2018. godine kao menadžerka za komunikacije. Odgovorna je za interne i eksterne komunikacije, ciljane kampanje i društvene medije.

Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore (smjer: Odnosi s javnošću), gdje je i diplomirala Novinarstvo.